++++  โรงเรียนบ้านโชคได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) แล้ว  +++++
ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษ
  ข้อมูลนักเรียน
  
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
  ประวัตของสถานศึกษ
  พันธกิจของสถานศึกษา
  กลยุทธ์ของสถานศึกษา
  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา
  นวัตกรรมของสถานศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 แผนภูมิการบริหารงาน
++ หลักสูตร++
    หลักสูตรสถานศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

  หลักสูตรท้องถิ่น 
  หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 1
  หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่2  
การประกันคุณภาพภายใน
แนวข้อสอบ 
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   แนวข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แนวข้อสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ข้อสอบ O-NET ป.6
  ข้อสอบEng ป.6

  ตัวอย่างข้อสอบ Eng ป.6

  ข้อสอบคณิตฯPre O-NETป.6/2555
  ข้อสอบกอท.Pre O-NETป.6/2555
  ข้อสอบภาษาไทยป.5 ปี2555
เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถ
และทักษะตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
ของ สพฐ.ปีการศึกษา 2555
ชั้น ป.1
ชั้น ป.2
ชั้น ป.3
ชั้น ป.4
ชั้น ป.5
ชั้น ป.6
นวัตกรรม
  นวัตกรรมการบริหาร MSPOCh
  มาตราตัวสะกดภาษาไทย
  แนะนำเว็บไซต์


สมุดเยี่ยม  


กิจกรรมของโรงเรียน

 ปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียงสู่สถานศึกษา
   1. โครงการเลี้ยงปลา  
   2.
โครงการเลี้ยงไก่ 
   3.
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 
   4. โครงการปลูกผักปปลอดสารพิษ
   5.
โครงการออมทรัพย์

คณะศิษย์เก่านำผ้าป่ามาทอดเพื่อจัดหาทุน
ซ่อมแซมอาคารเรียน
เมื่อวันที่ 31  ม.ค.2555 ถึง 1 ม.ค.2556

รูปภาพ

วิดีทัศน์

สรุปรายรับ-จ่าย


 


ผลการประเมินภายนอกกจาก สมศ.(คลิก)

   นำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการในงาน
   "นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม  เรือมกันตรึม"    


<< ข่าวการศึกษา >>

<< ค้นข่าวมาเล่า >>
<< www.kroothaiban.com >>ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสรออ
นายเศรษฐา พลคำมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมั่น พิมพ์จันทร์
ครู คศ.3


นางสาวนวลผ่อง  โพธิ์แก้ว
ครู คศ.2นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1

คุณครูดารุณี ประพันธ์
นางสาวภัชฎาภรณ์ ศรชัย
ครู คศ.1นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาด
ครู พนักงานราชการนางสาวพัทธ์ธีรา สุวรรณพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายกิ่งแก้ว หาสุข
ลูกจ้างประจำ (ช.3)นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
จนท.ธุรการ
คลิกอ่านข้อมูลบุคลากร          สถานีโทรทัศน์
      
      
      
     
      
     
    

         ข่าวจากหนังสือพิมพ์

 คลิกอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์


free html visitor counters
จำนวนผู้เข้าชม
นับจาก 1 พฤศจิกายน 2554
      ท่านพอใจเว็บนี้เพียงใด

            มากที่สุด
            มาก
            ปานกลาง
            น้อย
            น้อยที่สุด

            
              ผลการ Vote
เผยแพร่โดย...
โรงเรียนบ้านโชค 147 หมู่ที่ 4 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000   โทร.044-590-208
เว็บมาสเตอร์: นายเศรษฐา พลคำมาก( 08-4470-7807)   E - Mail : sretthapol99@gmail.com   /   sretthapol@yahoo.com / banchoke@gmail.com