กลยุทธ์สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโชค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


กลยุทธ์สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโชค

สถานศึกษาได้จัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สำหรับผู้เรียน ครู และการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชุมชน และเครือข่ายการศึกษาแบบบูรณาการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานภาพของสถานศึกษา (SWOT) โยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  หลักสูตรสถานศึกษา   ความต้องการของนักเรียน   ผู้ปกครองและชุมชน และศักยภาพของโรงเรียน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้สำเร็จลุล่วง และได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ต่อปี

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น

ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลงร้อยละ ๒

ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง

นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

 

 กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตสำนึกความเป็นไทย

จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ร้อยละผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-จำนวนโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนพอเพียงต้นแบบ

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด

ผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ  ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ที่

เป้าหมายความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน

จำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้รับการแก้ไข แทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการดำเนินงานให้มีคุณภาพ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

 

         กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. เร่งรัดคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ห้องสมุดแห่งการค้นคว้าฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

 

๔.พัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

 

 

 

 

 

 

๖.พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  -  สู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘.สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คล่อง

๒.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ

๓. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

 

 

๑.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดในการหาความรู้เพิ่มเติมได้

๒.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๓. เพื่อให้นักเรียน

มีทักษะในการอ่านที่ดี

 

 

 

 

 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข้าใจในงานวิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ เรื่อง

๒. เพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ

 

๑. พัฒนาเอกสารหลักสูตรการศึกษา  ตามสาระการเรียนรู้กำหนดให้นำไปจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดู  โดยเฉพาะครู  บิดา มารดา ผู้ปกครอง  ร่วมกันจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น  จนเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้  ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรม

๓. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน  มีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหลักสูตร

 

 

๑. เพื่อฝึก ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เหมาะสมกับวัย

๒. เพื่อให้ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑ - ๘ 

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น

 

๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.เพื่อให้ครูมีการคิดวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๓.เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.เพื่อให้ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

๕.เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

๖. เพื่อให้ครูได้นำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน สำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

๗. เพื่อให้มีครูมีการวิจัย หรือกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน หรือนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 

๑.เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง

.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการที่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น

๓.เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น และกล้าแสดงออกที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

4.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ไทย

 

 

๑.เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกชั้นเรียน

๒. เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ จากการศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากสถานที่จริงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และการเรียนในรายวิชาต่างๆ ขั้นสูงต่อไป

. เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียน

๑. จัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง ในช่วงพักเที่ยงทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

๒. จัดกิจกรรมคณิตคิดเลขเร็วช่วงก่อนเรียนคาบแรกทุกวัน

๓. จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียนทุกวัน

 

 

 

 

 

๑.จัดกิจกรรมการอ่านในช่วงพักเที่ยง

๒.จัดกิจกรรมการใช้ห้องสมุดเป็นรายชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ครูมีผลงานการวิจัยทางวิชาการ  คนละ    เรื่อง

 

 

 

 

๑. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.จำนวนนักเรียนร้อยละ  ๗๕   มีพัฒนาการการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

๒.จำนวนนักเรียนร้อยละ  ๗๕   มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.   นักเรียนร้อยละ  ๖๐  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดสอบระดับชาติ และท้องถิ่น        

 

 

๑.ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๕

๒.ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๕

๓. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๘๕

๔.ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  ๘๕

๕.ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕

๖ ครูได้นำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

 

 

 

 

๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามโอกาส

๒.นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น

๓.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการการสืบสารวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น/ไทย

4. โรงเรียนมีระบบสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง

 

 

 

 

๑.โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

๒.นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

.โรงเรียนบ้านโชคมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเร่งรัดคุณภาพการศึกษา

๒.  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  เขียน  คำนวณดีขึ้น

 ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๓.นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น

 

 

 

 

๑.ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

๑.หลักสูตรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์

2. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา

3. นักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

๑. ครูได้พัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑..  ผู้เรียนได้รับการดูแล

๒. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่โรงเรียนจัดขึ้น

๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ

 

 

 

 

 

๑.โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

๒. นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.  ครูนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

๒. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย์ )

 

 

 

๓.ประชาธิป

ไตยในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

๔.โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน

 

 

 

๕. โครงการอาหารกลางวัน

๑ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

 

๑. เพื่อเป็นการสร้างนิสัยการประหยัดและออม

 

 

 

๑. เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๒.  เพื่อเป็นการฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีม

๓. เพื่อเป็นการให้นักเรียนยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย

๒.  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด

 

๑. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสุขภาพ

๒.  เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายเหมาะกับวัย

๑. จำนวนนักเรียน  ๑๑๖  คน

๒. จำนวนครู    คน

๓. จัดแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน

 

 

 

 

๑.นักเรียนได้ออมทรัพย์ทุกคนและได้รับเงินออมทรัพย์เมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

๑.ร้อยละความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

๑. จำนวนนักเรียน  ๑๑๖  คน

๒.  ครู  6  คน

 

 

 

 

 

 

๑.จำนวนนักเรียน  ๑๑๖  คน

 

๑.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒..พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์

๑.นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

๑.การเคารพสิทธิในหน้าที่เป็นหลักของการปกครองแบบประชาธิปไตย

 

 

 

 

๑.นักเรียนเล่นกีฬาเป็นอย่างน้อย ๒ ชนิด

 

 

 

๑.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับวัย

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.สนับสนุนนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

. เพื่อจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑-ม.๓ 

. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑-ม.๓ 

. เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามแนวนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

 

๑.นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณ

.โรงเรียนมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบทางราชการ

.โรงเรียนมีระบบตรวจสอบและรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ

 

นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรงบประมาณ

.โรงเรียนมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบทางราชการ

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.พัฒนาครูสู่การเป็นยอดครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.พัฒนาระบบงานสารบรรณ  

 

 

 

 

 

 

๓.การจัดทำบัญชีและเอกสารการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

๔.นิเทศกำกับติดตาม

 

 

 

 

 

 

๕.  จัดหาบุคลากร

. เพื่อให้ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้
มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

 

 

 

๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดำเนินงานธุรการในโรงเรียน

๒.  จัดระบบธุรการ  งานสารบรรณ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดทำระบบบัญชี  และเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

๑. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ  กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.  เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

๑. เพื่อจัดหาบุคลกรในสาขาที่โรงเรียนขาดแคลน

 

. ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

. บุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การพัฒนาให้ มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

 

 

 

 

 

๒. ครูจำนวน ๘ คน

 

 

 

 

 

 

๑. มีเอกสารการเงินครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๒. เจ้าหน้าที่ทำเอกสารได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

๑. ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจำนวน  4  คน

. ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

 

 

๑.โรงเรียนมีบุคลากรในสาขาวิชาเอกที่ต้องการ

. ร้อยละของข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

 

๑.ดำเนินงานสารบรรณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

๑.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินให้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

๑.พัฒนาระบบการนิเทศ  กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

๑. บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความถนัดและวิชาเอก

 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. ปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารเรียน(อาคารประกอบ)     

 

 

๒.ห้องเรียนน่าอยู่      

 

 

 

 

๓.การดำเนินการด้านสาธารณูปโภค

 

 

 

๔. ส่งเสริมการบริหารงานแบบโรงเรียนเป็นฐาน

๑. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้น่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

๑. เพื่อจัดระบบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคถูกต้องและเหมาะสม

๒.เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางของสถานศึกษา

.เพื่อระดมทรัพยากรในทุกๆด้านมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๑. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน

 

 

 

 

๑. ห้องเรียนได้รับการพัฒนาให้น่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

๑. จ่ายค่าไฟฟ้า  ๑๒  เดือน

๒. จ่ายค่าน้ำประปา ๑๒ เดือน

 

 

 

๑.ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐

๑.โรงเรียนสารมารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด

 

๑.ห้องเรียนมีมุมความรู้ ป้ายนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์

 

๑.โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๑.ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น